Subsidie voor innovatieve projecten voor Leuvense scholen

Heb je een vernieuwend idee waar je in jouw school mee aan de slag wil? Ben je daarvoor op zoek naar extra budget of naar connectie met andere projecten?  De stad steunt innovatieve projecten.

Voor wie?

Leuvense scholen, vzw’s, feitelijke verenigingen en natuurlijke personen.

Voor welke projecten?

 • Innovatief karakter
  Het project is creatief en vernieuwend. Het valt niet onder de normale werking van je school of organisatie bv. implementatie nieuwe methode, vernieuwen handboeken, aanpassingen aan je schoolgebouw ...
 • Kennis en inzichten delen
  Communiceer over je project en betrek anderen er bij. Zo kan het potentieel van jouw project verder verkend en uitgewerkt worden door het Leuvense onderwijsveld.

Voorwaarden

 • Het project vindt plaats in Leuven of moet vooral gericht zijn op een Leuvense school (of scholen).
 • Je kan maar 1 project per schooljaar indienen.
 • Je krijgt geen andere subsidie van stad Leuven of andere overheden voor dit project.
 • Hetzelfde project kan maar door 1 aanvrager ingediend worden.
 • De steun van stad Leuven moet in alle communicatie over het project vermeld worden (print, online, toespraken ...).
 • Je brengt minstens 10% eigen of andere middelen in het project in.
 • Je mag maximaal 40% van het totale aangevraagde subsidiebedrag gebruiken voor investeringen boven € 500 euro (goederen kopen die voor langere termijn bruikbaar zijn).
 • De volgende kosten komen niet in aanmerking voor de subsidie: lonen aan deelnemers van het project, uitgaven voor catering, representatiekosten, overheadkosten (tenzij ze aantoonbaar project gerelateerd zijn), recupereerbare BTW.

Bedrag

 • Maximaal € 5.000.
 • We verdelen het beschikbare budget over de aanvragen en houden daarbij rekening met:
  • Het aangevraagde bedrag
  • In welke mate jouw aanvraag aan de criteria voldoet
  • Hoeveel dossiers ingediend werden

Wanneer kan je de subsidie aanvragen?

Er zijn twee indienmomenten:

 • 15 mei voor projecten die volgend schooljaar starten
 • 15 oktober voor projecten die starten in het lopende schooljaar

Projecten worden in principe afgerond tegen het einde van het schooljaar

Hoe aanvragen?

1. Lees het toelagereglement

2. Vul het financieel plan en staving in

3. Verzamel de informatie

Verzamel alle nodige informatie voor je start met je aanvraag.
Welke informatie heb je nodig?

4. Doe je aanvraag online

Je kan dit schooljaar geen aanvraag meer indienen.

Wat gebeurt er na je aanvraag?

1. Beoordeling

 • Een jury beoordeelt de aanvraag inhoudelijk en zakelijk en bezorgt een rapport aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Als er vragen zijn, nodigen we je uit voor een mondelinge toelichting.

2. Goedkeuring door college

 • Het college neemt een beslissing op basis van het rapport van de jury (binnen de grenzen van de voorziene budgetten in het meerjarenplan).
 • Ten laatste 8 weken na de indiendatum krijg je een mail met de beslissing.

3. Afsprakennota

Als de beslissing positief is, zit er bij de mail een afsprakennota die je ons ondertekend terugbezorgt.

4. Voorschot

Na de beslissing krijg je een voorschot (maximaal 90% van het bedrag).

5. Verantwoording kosten

Ten laatste 2 maanden na het einde van het project dien je een dossier in met:

 • Kort inhoudelijk verslag
 • Financieel verslag van de kosten (oplijsting van de gemaakte kosten in een sjabloon). De stad kan de bewijsstukken opvragen ter controle (termijn van 7 jaar).

Via mail naar:

Stadskantoor

Dienst onderwijs

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

6. Resterend bedrag

Na goedkeuring van het verslag betalen we de rest van het bedrag (10%) uit.

Wat als project wijzigt?

Als er in de loop van je project significant andere uitgaven worden gemaakt dan wat je in je financieel plan voorzag, breng je ons zo snel mogelijk op de hoogte.

Reglement

Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.